Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

INFORMATII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC IMTECH TECHNOLOGY SRL, în calitate de administrator al site-ului.

SC IMTECH TECHNOLOGY SRL este răspunzătoare de aceste date cu caracter personal pe care ni le furnizați potrivit Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet  www.imtech-romania.com . („Site-ul”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului, SC IMTECH TECHNOLOGY SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail sau date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul www.imtechromania.com, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct prin utilizarea Site-ului.

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC IMTECH TECHNOLOGY SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în
cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile și temeiurile prelucrării:

1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului, SC IMTECH TECHNOLOGY SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • pentru desfășurarea relației de comunicare dintre dumneavoastră și SC IMTECH TECHNOLOGY SRL, respectiv pentru a va răspunde întrebărilor trimise prin formularul de contact.

Temei:

Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC IMTECH TECHNOLOGY SRL, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor . Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC IMTECH TECHNOLOGY SRL.
– pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC IMTECH TECHNOLOGY SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei:

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC IMTECH TECHNOLOGY SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC IMTECH TECHNOLOGY SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei:

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare in momentul utilizării formularului de contact. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări
comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin contactarea Imtech Romania prin email la office@imtech-romania.com. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 •  în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site.

Temei:

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC IMTECH TECHNOLOGY SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră
în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC IMTECH TECHNOLOGY SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC IMTECH TECHNOLOGY SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei:

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale vă puteți adresa companiei noastre la office@imtechromania.com. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei:

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC IMTECH TECHNOLOGY SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC IMTECH TECHNOLOGY SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți utilizator, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina SC IMTECH TECHNOLOGY SRL. Datele prelucrate în scop de marketing vor fi prelucrate pe durata de funcționare a societății sau pana la exercitarea dreptului de opoziție de către dumneavoastră.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC IMTECH TECHNOLOGY SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC IMTECH TECHNOLOGY SRL pe baza  consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC IMTECH TECHNOLOGY SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul website-ului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii organizate de către SC IMTECH TECHNOLOGY SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege;

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC IMTECH TECHNOLOGY SRL nu vor fi transferate în afara României.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC IMTECH TECHNOLOGY SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC IMTECH TECHNOLOGY SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC IMTECH TECHNOLOGY SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
   Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC IMTECH TECHNOLOGY SRL să anonimizeze aceste date
   (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate
   structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit
  • dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC IMTECH TECHNOLOGY SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al  SC IMTECH TECHNOLOGY SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC IMTECH TECHNOLOGY SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor
   vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@imtechromania.com .

Securitatea datelor cu caracter personal

SC IMTECH TECHNOLOGY SRL folosește parole puternice si dă acces la servere numai anumitor persoane.

Fiecare utilizator se va loga cu un USER si o PAROLA. Fiecare utilizator folosește un nume de utilizator și o parola diferita de a celorlalți utilizatori. Parola fiecărui utilizator este criptata, utilizându-se un algoritm de criptare.
Parolele criptate se înregistrează într-o baza de date SQL protejata cu parola. La fiecare logare se înregistrează numele de utilizator, data și ora la care s-a făcut logarea în sistem. La introducerea unei informații în baza de date, pe lângă datele introduse se va înregistra și numele utilizatorului, data si ora la care s-a efectuat aceasta modificare. Utilizatorii vor avea diferite drepturi de acces: citire, citire-scriere.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie (Google Analytics, pixeli Facebook si Google AdWords). Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să consultați Politica de utilizare cookies.